איך לחזור בתשובה

חרטה

איך לחזור בתשובה ראיתי לכתוב מאמר בעניין מצוות התשובה ותיקוני עוונות, שיבין וידע האדם את חומרת זה העוון ודרך תיקונו ראשית דבר, דע לך אחי אהובי כי אין שום יאוש בעולם כלל ואין דבר בעולם שיכול לעמוד בפני התשובה וכל אדם כאשר יתן אל ליבו לשוב מחטאיו ומצטער על מעשיו אשר אינם טובים ומקבל עליו […]

בעל בוגד

קשירה לבעל בוגד

קשירה לבעל בוגד יש מושג בקבלה המעשית מה שנקרא "קשירה" בספרים העתיקים קוראים לזה "רבאט" . הקשירה למעשה היא פעולה רוחנית שקושרת את הבעל הבוגד בזה שהיא מבטלת ממנו את היכולת לשכב עם נשים אחרות מלבד אשתו, כן, כמו שזה נשמע פשוט לא תהיה לו את היכולת הפיזית הפשוטה לקיים יחסי מין מחוץ למסגרת הנשואים. […]

שמות המלאכים

שמות מלאכים

האם מותר להזכיר שמות המלאכים בעניין הזכרת שמות המלאכים מצינו בדברי המרח"ו בשער המצוות פרשת שמות שכתב שהרב המקובל מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי ע"ה היה נזהר לא להזכיר שמות המלאכים בדרך לימודו מלבד אותם מלאכים ששומתם כשמות בני אדם כמו רפאל גבריאל וכדומה ושתי טעמים בדבר טעם ראשון לאיסור הזכרת שמות המלאכים מפני שהבורא […]

הדיבוק

הדיבוק

  מעשה מן הרוח: (דיבוק) מעותק מספר שבחי הארי זל מעשה היה בימי הרב הקדוש והטהור המקובל האלהי כמוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ז"ל בצפת תוב"ב, באשה אחת אלמנה שנכנס רוח אחד בה, וציער אותה צער גדול ורב עד למאד. ונכנסו בני אדם הרבה אצלה, ודיברו עמה, והרוח השיב לכל אחד ואחד הודיע נגעי לבבו ודי […]