שמות המלאכים

האם מותר להזכיר שמות המלאכים

בעניין הזכרת שמות המלאכים מצינו בדברי המרח"ו בשער המצוות פרשת שמות שכתב שהרב המקובל מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי ע"ה היה נזהר לא להזכיר שמות המלאכים בדרך לימודו מלבד אותם מלאכים ששומתם כשמות בני אדם כמו רפאל גבריאל וכדומה ושתי טעמים בדבר

טעם ראשון לאיסור הזכרת שמות המלאכים מפני שהבורא יתברך כאשר ברא את המלכים ציווה עליהם שכאשר יזכיר האדם את שמם מייד יהיו מוכנים ומזומנים אצלו לקיים מאמרו וכאשר הם מגיעים לחינם מתגרים באותו אדם ורוצים להזיקו

וטעם שני הוא בסוד ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך היינו שארץ מצרים הייתה מלאה גילולים וטומאה ואם המלאך היה עובר שם יש חשש שיתגשם באויר העולם הזה משאין כן בשמו יתברך שאינו מקבל טומאה ולכן אנו מזכירים שמות של אדוני ואלהים בקריאותנו בתורה ובתפילות ובברכות

 

והנה הרואה יראה שמהטעם הראשון שכתבנו משם הארי ז"ל

אדרבא מתוך דברים אלו אתה שומע שכל האיסור להזכיר שמות של המלאכים הוא דווקא אם מזכירם לבטלה ושלא לצורך, הא אם מזכירם לצורך היינו לצוות או לבקש מהם דבר הרי שאין את החשש הנ"ל שהלא לשם כך נבראו וזו היא חובתם כי כך ציווה עליהם הבורא יתברך שמו שיהיו מוזמנים לאדם כאשר ירצה להשתמש מהם

 

וכן כתב בספר חיי אדם חלק ראשון כלל ה' אות כ"ז וזה לשונו

"ההוגה השם באותיותיו, אין לו חלק לעוה"ב. דהיינו שקורא השם בנקודותיו כמו שהוא וכו'  ובענין שמות המלאכים, אע"פ שכתבו בשם האר"י ז"ל שאסור להזכירם, צ"ל דזה דוקא שלא לצורך אלא שרוצה להזכיר שמותם, זה אסור. אבל בדרך תפלה ושבח כדמצינו בפיוטים, מותר להזכירם, דלא עדיף משמות הקדושים. וכן שמעתי מפי הגר"א שאמר הפיוטים כמו שנדפסו."

 

ועוד כתב להדיא בשכר הכוונות דרושי תפלת השחר דרוש ג וז"ל

"וצריך לאומרו (מזמור יושב סתר עליון) ז"פ ובכל פעם מהם תכוין בס"ת פ' כי מלאכיו יצוה לך אל שם יוה"ך גם תכוין באו' כ' של כי ואות ל"ך מן מלאכיו לשם כלך ותזכור בפיך ב' שמות יוה"ך כל"ך " וידוע ומפורסם שאלו הם שמות מלאכים הממונים על שמירת בני אדם כמו שמובן מן הדרוש

 

וכן מובא בשער היחודים פרק י"ג בהדיא שהם שמות מלאכים וזה לשונו

יוה"ך וכל"ך, שהם ב' מלאכים השומרים את האדם,

 

וכן כתב להדיא בספר אור המאיר פרשת אמור

כי" מלאכיו" יצוה" לך", ופירש בכונת האר"י זללה"ה (לקוטי תורה תהלים) סופי תיבות יוה"ך, וכן לשמרך" בכל" דרכיך", ס"ת כל"ך מלאכי שמירה" ובעוד מקומות והוא דבר פשוט וברור למבין

 

ופני הטעם השני שלא היה מזכיר שמות המלאכים מפני חשש התגשמות באויר העולם הזה

אפשר לאמר שמה שכתב בסוד ועברתי בתוך מצרים אני ולא מלאך דווקא מצרים שהיית מלאה בכשפים וכוחות הטומאה מה שאין הפה יכול לדבר והיו בה חרטומים ועוד כהני כוחות הטומאה ומכשפים לרוב ולכן שם במצרים שהיית משוקעת מחמישים שערי טומאה היה החשש שיעבור בה מלאך

אבל אנו בדורות האחרונים שכוח הקליפה והטומאה נחלשה הרבה מאוד כמו שמובא בספר פוקד עקרים ובעוד מקומות שזה כנגד זה עשה אלהים וכמו שאין רוח הקודש ואין נבואה ובית המקדש גם כוחות הטומאה שכנגד נחלשו ובפרט מאז שחכמי ישראל ביטלו כוח הטומאה של העבודה זרה כמובא בגמרא סנהדרין,

לכן אפשר שבזמננו לא שייך טעם זה, והראיה כמו שהבאתי לעיל משער בכוונות דרושי תפילת השחר שכתב להזכיר שמות המלאכים בפיו ממש.

ועיין עוד בשער היחודים סוף פרק י"ב בעניין התפילה לפני הלימוד שהביא שם התפילה שהיה אומר הרב הארי לפני הלימוד ומביא שם כמה וכמה שמות מלאכים בתוך התפילה וכתב שם המורח"ו בזה הלשון

"לשון למודים, זה השם הי' מזכיר מורינו קודם שהתחיל ללמוד ם החברים"

הרי שכתב שהיה מזכיר שמות אלו

וכל מה שכתבתי הוא על פי שיטת הארי זל המחמירה בעניין זה
משא"כ בספרי הקבלה המעשית הנמצאת גם בדפוס וגם בכתבי יד הרי שדבר ברור ופשוט הוא עניין הזכרת שמות המלאכים והשדים לצורך ההשבעות, אך תדע לך שאין כמעט ספר קבלה מעשית אחד שאין בו גם דברים אסורים מדין עבודה זרה וכישוף וקסם וצריך לדעת לברור אוכל מתוך פסולת ואין לסמוך כלל על מה שכתוב בספרים אלו להתיר ההשבעות והפעולות המובאות שם רק אחרי עיון טוב והרבה רחמי שמים

לכן לעת עתה משמע כמו שכתבתי שכל האיסור להזכיר שמות המלאכים הוא דווקא שלא לצורך אבל אם בדרך תפילה בקשה וכדומה הרי שמותר

 

אך יחד עם זאת צריך האדם להיות ראוי להזכיר השמות הנוראים הללו ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול ויש סכנה בדבר זה שאם ימצא מאן דהו שיזכיר שמות המלאכים ואינו ראוי ועדיין לא נוקה מצואתו ענוש יענש האיש ההוא ועוונו ישא

ואפילו הכוונה במחשה בשמות הקודש צריך להיות טהור אחרי טבילה במקווה

ואין צריך לאמר שאסור בתכלית האיסור למי שפגם באות ברית קודש אל לו להתקרב כלל לדברים אלו עד שיעשה תיקון הברית ודברים אלו מסוכנים ביותר ויכול אדם לאבד את עולמו אם לא ישמר ויזהר להתנהג בענוה בקדושה וטהרה

 

ואחרי אומרי זאת לא אמנע מלאמר דברי אמת שכל בר ישראל אשר בשם ישראל יכונה הרי הוא מצד שורשו קדוש יותר מהמלאכים שהמלאכים מעולם היצירה והנשמות מעולם הבריאה וכל מציאות המלאכים היא לשמש ולשרת את האדם ולא להפך

וכל מי שחשקה נפשו אותו ורוצה לכנוס לפני ולפנים ולטעום מטעם עץ החיים יטהר עצמו ויקדש גופו מכל טומאה וזוהמת העברות ויחזור בתשובה שלמה ויתקן את אשר קלקל ובפרט פגם אות ברית קודש, ויהיה זך ונקי ואהוב ומקובל לשמים וימצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם ויקבע עצמו בלימוד תורה הרי קדוש יאמר לו ולו נאה ולו יאה להיכנס אל הקודש פנימה ולטעום מטעם עץ החיים ואכל וחי לעולם

דע לך קורא נעים שמה שכתבתי זה בגלל שכוח המתיר עדיף מכוח האוסר, אך הרוב המוחלט של האחרונים אוסר להזכיר שמות המלאכים אפילו לצורך ובדרך תפילה

וכן כתב בתורה לשמה שאלה תצ"א וכן שאלה תכ"ו

וכן בספר קו הישר פרק ו'

ועוד רבים אחרים

3 תגובות

  1. לפי מה שכתבת הכל למעשה פשוט אבל עליי להיות ממש בענווה וטהרה ושומרת מצוות בשביל להתעסק עם זה . וזה דבר גדול . כמפני שגם חשפת בפניי מידע רב ערך וגם גרמת לי לחשוב ברצינות על חזרה בתשובה שלמה . תודה רבה !

סגור לתגובות.