שינוי המזל או הגורל

במאמר זה יבואר מעט מעניין מזל האדם גורלו ואיך ניתן לשנותו ומה כתוב בתורה ומעט מן המקורות

סדר השפעת המזלות מן המלאכים:

בעניין המזלות והשפעתם מן המלאכים וסדר השתלשלותם ראיתי כמה פנינים ואמרתי העלה אiתם על הכתב למען ישמרו ונפיק מהם תועלת אנשים כגילי.

כתב בספר מטה נעם שהכובים והמזלות מונהגים על ידי מלאכי עולם העשייה, וכל מלאכי עולם העשייה מונהגים על ידי "סנדלפון" שהוא מלך בעולם העשיה והוא מקבל פקודתו מאת המלאך "מטטרון" ושלוחיו שהם מלאכי היצירה ומלאכי היצירה מקבלים מ"אכתריאל" ושלוחיו שבעולם הבריאה, אשר מקבל מעולם האצילות ואצילות מן עולם העקודים

וכל השינויים וההנהגה במזלות נמשכים ממטי ולא  מטי דעקודים אשר נמשך האור או מסתלק וזה שורש לשינויים בעולמות בי"ע  וכל אותם שינוים ומקרי הזמן כולם יוצאים מן השורש העליון אין סוף ברוך הוא והכל להביא את התכלית שהוא גילויו יתברך שמו וכו

בעניין שינוי המזל או הגורל:

הנה ידוע שעל פי רוב לא ישתנה  הוראת המזל, אך מכל מקום יהיו פעמים שכן ישתנה המזל או הגורל על ידי פעולה שפועלים התחתונים, כגון תפילה, תענית, תיקון וכדומה. כמו שכתב רש"י בגמרא מסכת פסחים קיב ע"א על ידי תפילה וזכות משתנה המזל

וטעם הדבר, שהמזל נמשך מעולם התוהו, ועם ישראל על ידי מעשיהם ממתקים דיני עולם התוהו, ויכולים לשלוט על המזל ולשנותו.

כדמיון זה כאשר אני פותח בגורל החול ורואה עניין כזה או אחר של סגירה חסימה, משנים הגורל על ידי פעולות פעולות רוחניות, כגון תיקון, קמיעין, השבעות ושאר פעולות אשר עניינם המשכת אור דחסדים או דגבורות לברר ומלמתק העניין הנצרך, ועל ידי זה ממשיכים בחינה מחודשת, ובעזרת השם משנים הגורל כפי הרצון העליון, להמשיך הנהגתו ותיקוניו וקידוש שמו בהנבראים התחתונים מרום המעלות עד סוף עולם העשייה.

עיין עוד מזה בספר דמשק אליעזר דף ז ע"א הנה בי"ב מזלות שם נרשמים כל העניינים שצריכים להיות בבני אדם וכו עיין שם ברוכה דברים נפלאים אשר דבר בבחינת מזל הי"ג שנקרא אין ששייך רק לעם ישראל

עניין כוח המזל:

אומרת הגמרא, מזל מחכים ומזל מעשיר וכן בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא

פירוש אם יהיו לאדם בנים, אריכות ימים, ופרנסה, זה הדבר אינו תלוי בזכות או בצידקות אלא זה הדבר תלוי במזלו של האדם שיש מזל מעשיר ויש מזל מעני

עיין עוד במסכת סנהדרין דף לג ע"א וכן הגמרא במסכת שבת דף קנו ע"א בעניין אם מזל שעה גורם או מזל יום גורם.

ואפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו לא שינה את המזל של אברהם אבינו ע"ה אלא שינה את שמו והבן.

עיין עוד שבת ע"ה ע"א אמר רבי שמעון בן פזי בשם בר קפרא כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר "ואת פועל השם לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו.

הרי שהוראת לדעת כי אין עניין הכוכבים והמזלות דב של מה בכך, אלא כל ענייניו של האדם מבנים ומחיים ומפרנסה הכל תלוי במזל וגם מזל זה ניתן לשנות