שבת חזון

​שנה זו שבת שונה ממנהגיה מבכול שנה כיוון שהצום נכנס ממש לקראת סיומה (נכנס בשקיעה), לכן הבאתי את ההלכות ראת סיומה (נכנס בשקיעה), לכן הבאתי את ההלכות שמתאימות לשנה זו

מתי השבת הזו? ולמה נקראת כך?

לשבת הסמוכה לתשעה באב קוראים 'שבת חזון' על שם ההפטרה 'חזון ישעיהו' שמפטירים בה. והפטרה זו היא האחרונה משלוש הפרטות של פורענויות שקוראים בשלש השבתות שקודם תשעה באב.
המנהג שקורין למפטיר של שבת 'חזון' את גדול בית הכנסת.
​(שבע השבתות שאחרי תשעה באב קוראים 'שבת דנחמתא' היינו שבע הפטרות של נחמה בשבע השבתות זו אחרי זו.)

האם יש קריאה מיוחדת בתורה בשבת זו?

נוהגים לקרוא פסוק "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" שמפרשת השבוע, בניגון של 'איכה'. וכן נוהגים רבים שקוראים בניגון של איכה את כל ההפטרה חזון ישעיה, ואחרים שקוראים רק פסוקי התוכחה שבהפטרה זו בניגון של איכה.

האם יש החמרות מבחינת איסורי אבלות?

כיוון שהתענית ביום ראשון ראוי שלא להסתפר בערב שבת (ביום שישי) כדי לא להכנס לצום כמו חתן. לנשים אין איסור תספורת אבל ראוי להחמיר ביום שישי.​

*אין לנהוג שום שינוי בשבת חזון משאר ימות השנה. עלינו לכבדה ככל שאר שבתות השנה ללא שום אות אבל וצער, חס ושלום. "אם תשיב משבת רגלך… וכיבדתו מעשות דרכך" "כיבדתו" שלא יהיה מלבושך בשבת כמלבושך בחול. גם בשבת זו לובשים בגדים כבכל שבת.

אין לברך שהחיינו בשבת זו, כי איך אפשר לומר שהחיינו לאחר שכבר היה ראש חודש אב וימים אלו הם אבל וצער.
🔹 מה עושים בסעודות שבת? יש מנהגי אבלות?

* שבת חזון השנה שחלה בערב תשעה באב, אין נוהגים בה שום שינוי. אוכלים בשר ושותים יין בכל שלש הסעודות, כבשאר שבתות השנה.

​וכן שרים ושמחים כבכול שבת . ואסור להיות באבל בשבת מי שעושה כן "עבירה היא בידו" (שולחן ערוך, רסג).​

*בסעודה שלישית בשבת זו- מקיימים אותה בכל השבתות, אלא ש​גומרים הסעודה לפני שקיעת החמה.
(יש כאלה רגילים להתחיל את הסעודה בכל שבת ממש סמוך לשקיעה,בשבת זו גומרים לפני השקיעה), בשקיעה הצום נכנס (19:40).​

🔹 האם מורידים את בגדי שבת בשקיעה- כניסת הצום?

אין מורידים ישר את בגדי השבת, כיוון שמוסיפים מחול על קודש, ושבת קודש דוחה את האבלות.
לכן מחכים כ-20 דקות לאחר השקיעה, אומרים :"ברוך המבדיל בין קוד לחול" ואז לובשים את הבגדים שכבר לבשנו קודם ואינם מכובסים.

🔹האם אומרים "אתה חוננתנו" בתפילת ערבית במוצאי שבת?

​אומרים "אתה חוננתנו", בברכת "אתה חונן" בתפילת שמונה עשרה בערבית למוצאי שבת, אם שכחת לומר, לא חוזרים.
🔹ה​צום נכנס בשבת, מה לגבי הבדלה?

במוצאי השבת לא עושים הבדלה (כי איאפשר לשתות יין, אנחנו בצום) ​ולא מברכים על הבשמים (כיוון שיש תענוג מריחם הטוב, ובתשעה באב יש למעט בתענוגים ושמחה)​, לכן מברכים רק "בורא מאורי האש"​.

בבית כנסת​- שליח הציבור מברך "בורא מאורי האש" .

נשים שאינן מתפללות ערבית, אומרות במוצאי שבת קודם עשיית מלאכה ברוך 'המבדיל בין קודש לחול' ומדליקות נר ומברכות "בורא מאורי האש".

🔹​ מה עושים במוצאי הצום?

במוצאי התענית (יום ראשון) מבדילים על הכוס, אבל ​לא מתחילים בפסוקים שקודם ברכת ההבדלה (כיוון שהברכות נתקנו כדי לשמח ועכשיו בסיום הצום עד למחרת בבוקר צריך עדיין למעט בשמחה..)​
לכן ישר אומרים: 'סברי מרנן' ואומר 'בורא פרי הגפן' ו'המבדיל בן קודש לחול'. ​

​*למה לא מברכים על בשמים במוצאי הצום?

​חכמים תקנו להריח בשמים ,כי כל אדם מישראל זוכה לנשמה יתרה בשבת, ובמוצאי שבת כשהיא מסתלקת הנפש מרגישה עגומה, ולכן מברכים ומריחים בשמים,כדי שתתיישב דעתו. אבל במוצאי שבת זו שאיאפשר לברך על בשמים כיוון שצריך למעט בתענוגים, במוצאי תשעה באב כשנשמה היתרה כבר חלפה​, אין עניין לברך על הבשמים בהבדלה.

🔹האם מותר לשטוף כלים במוצאי שבת, הבנתי שאסור לעשות מלאכה?

מותר להדיח כלים בליל תשעה באב, אם יש צורך אפשר גם במים חמים, כיוון שרחיצה זו אינה לתענוג, אלא שיתנקו הכלים בקלות.

מלאכה זו מותרת בליל תשעה באב ואין להחמיר בזה כלל. בצרכי הבית שיש בהם שמחה נהגו להחמיר אבל בהדחת כלים איזה שמחה יש.​ החשש להיסח הדעת מאבלות הוא לדברים שמשמחים.
* * *
שנזכה לביאת משיח צדקנו ושימים אלה יהפכו לימי שמחה!
אמן!​