קבלה מעשית

בו יבואר מעט מעניין שמות המלאכים ושימושם בקבלה המעשית

כתב בספר מטה נעם מאת הרב המקובל א"ח הי"ו וז"ל "אם תשים משתרו בארץ "  וביאור מאמר חז"ל ע"ה "ברוך שמסר עולמו לשומרים"  הנה השי"ת מנהיג עולמו ומשגיח עליו בכמה וכמה השגחות וכמו שכתב קדוש המקובל  הרמ"ק בספר שיעור קומה סימן ז ושם השי"ת שר לכל עניין ותחתיו ממונים הרבה לעשות ולהצליח זה הפעולה ( רצונו לאמר פעולות בקבלה המעשית על ידי הזכרת שמות הקודש ושמות המלאכים ) ואלו השרים (מלאכים) הם מופקדים על מציאות כל הנמצאים הגשמיים זה שר המטר וזה שר האש וזה שרי ההרים והגבעות ואלו שרי האילנות ואלו שרי דשאים ואלו שרי חיות ואלו שרי עופות ואלו שרי בהמות ואלו מופקדים וממונים על מעשה הגשמי והם שואבים אור מההיכלות בימי החול, ומהבריאה ביום השבת והם מנהיגים כל מעשה בראשית והקב"ה מאירם ומחייה אותם כמו שכתוב "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" ואלו ממונים על לידת יעלי סלע "חולל אילות ישמור" מכח ההשפעה העליונה וז"ס "אם תשים משטרו הארץ" כי הכל מופעל ומונהג על ידו בסדר ובמשטר דבר פלא ועל ידיהם קיום המינים ושמירת נזקיהם וחיותם "ולבני עורב אשר יקראו" לא שעזבם אלא הם צינורות שדרך בה יעבור ההנהגה העליונה להתגשם אל הגשמיים ואלו השרים נקראים מלאכים הממונים על מעשה בראשית ועל אלו כיוון התנא רבי חנינא בן דוסא זיע"א "מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ  וידלק"  היינו מאמר ה יאיר וישפיע השפע לממונה של החומץ וידלק וכו. ואלו המלאכים עושים רצון קונם בלב שלם ונפש חפצה אלא שיש והתנה הקב"ה עמהם שיהיו מצליחים בפעולתם ובשליחותם רק אם יהיו בני אדם מטיבים מעשיהם ומכש"כ שלא ירעו מעשיהם וע"י ריבוי או מיעוט מעשי ב"א אם טוב או רע כמו כן יעצר או יתרבה השפע והחיות מהם וכמו כן יעצר מב"א ופעמים שכבר נמשך השפע אליהם ליתן לב"א ומעשי ב"א אינם טובים וכו. ואז עוצרים השפע אצלם עד שיטיבו בני אדם מעשיהם וכו. והכל נקבע בדין ובמשפט בהיכלות שמהם מקבלים המלאכים הנ"ל כוחם וכו ואלו המלאכים השרים הממונים על כל דבר ופעולה גשמית יש לכ"א שם מיוחד שבו נקרא ובו פועל ויש תחת כ"א ממונים ומלאכים הרבה שעל ידהם פועל ועושה שליחויותיו והם יורדים ומשתלשלים מדרגה אחר מדרגה עד הממונים התחתונים העושים ופועלים הכל וע"כ נקראים אלו השליחים בשם מלאכים שהוא מלשון מלאכה על שם מלאכתם תדיר ואל תתמה עכ"ז כי כן הוא האמת ואפילו יצה"ר ויצה"ט נקראים בשם מלאכים זה מלאך טוב וזה מלאך רע "יצר טוב ממתיק יצה"ר ומהפך אותו למלאך ואז שניהם נקראים מלאכים ……והנה אלו המלאכים והממונים הנזכרים שמותם העיקריים נעלנו ולא נמצאים ביד כ"א וכו. ומעט מהם תןכל להבינו מהזוה"ק בכמה מקומות מפוזרים וכו ומספר "ברית מנוחה" ו"מכתבים חדשים למהרח"ו" ו"מרזיאל המלאך"וכו..ויש עוד שמות שנמצאים באיזה ספרים וכו.ואין ידוע אם הם עיקריים או תחתונים או עליונים או משמות החיצונים וצריך לידע עניינם ושורשם וכו. ואלו המלאכים הנם תחת בעלי התקופות היינו שהשנה נחלקת לד תקופות וכנגדם יש מלאכים הממונים על התקופה שכל הנעשה באותה תקופה מד תקופות השנה נעשה תחתם ותחת ממשלתם וכו והנה בשמותם ג"כ רבו הגרסאות ונמצאים קצת בספר "רזיאל ובספר הרזים" של רבי אליעזר מגרמיזא זיע"א שהוא ספר קבלה מעשית מלא שמות הקודש ושמות מלאכים ופעולותם וסדר השבעותיהם  ואינו ספר כישוף ח"ו כמו שאומרים העולם רק שהוא מעורב עם איזה ספרים מחכמתם של קדמונים והוא בחון אצלי על ידי ניסיון וכו' וכן ספר תפוחי זהב במשכיות זהב כסף להרב המקובל מכלוף בוחבוט זיע"א הוא ספר מוסמך מכמה ידיעות שמות אלא שבדפוס הוא מלא שיבושים אבל כתב היד מדוייק

והנה אלו בעלי התקופות, תחתם שמות המלאכים של החודשים שנחלקים לחודשי השנה בד' תקופות,

וכל מלאך של כל חודש  יש תחתיו ד' מלאכים של ד' שבועות של אותו חודש, וכל שבוע יש בו ז' שמות מלאכים הממונים על כל יום ואותו מלאך המושל באותו יום וא יביא הפעולה והשפע לאותו היום, וכל שאר המלאכים תחתיו
וכן אלו הימים נחלקים לממונים של יום ושל לילה, וצריך המקובל הפועל לדעת שמות מלאכי אותו הלילה בשמושו בהם בלילה או מלאכי היום בפעולתו בהם ביום.
גם יש ד' מלאכים הממונים על ד' רוחות העולם כל כת של מלאכים בצד ורוח א' וכשרואה דרך משל אויבים באים מצד צפון צריך תיכף להזכיר שמותם ולצוות על הפעולה שרוצה לנצח או להתעלם מהם, וכן על דרך זה בכל עניין.

גם דע שיש עוד י"ב נשיאים והם נשיאים על י"ב חודשים, וכל הנעשה באותו חודש עובר דרכם, ושמותם ידועים אצל המקובלים יודעי הקבלה המעשית, והנה זה הנשיא הוא שולט על כל המלאכים הנזכרים שבאותו חודש, ובהזכרת שמו בלבד על הפעולה דיו ובלבד שייה בשעת הדחק
עוד דע כל יום בי"ב שעות היום שולטים מלאכים, ורק דרכם מתנהג ומושפע כל הנעשה באותה שעה ביום, וכן הם בי"ב שעות הלילה
כלל העולה שעל י"ב חודשי השנה יש י"ב מלאכים נשיאים ותחתם ותחתם על כל חודש יש עוד מלאך א' ממונה על החודש כי כל הנ"ל נשיאים ותחתיו ד' ממונים על ד' שבועות שבאותו חודש ואח"כ ז' מלאכים על ז' ימים וכל יום נחלקים בו המלאכים הממונים בז' ימים על שעותיו, ועל שם המלאך הממונה באותו היום, על שמו נקרא כל היום, על אף שכולם משתתפים עימו, והא שולט בשעה הא' ואח"כ כל האחרים, כמו שכתב המקובל האלקי הרמ"ז זיע"א בשה"ש

וכל הידיעות הללו נזרכים להרב המקובל בכל פעולה על מנת שיוציא הפעולה לפועל וקמיע הנכתב לפי הסדר הנ"ל נקרא קמיע מומחה

ועוד צריך הפועל מעבר לידיעות הנ"ל המלאכים   צריך הפועל לדעת המלאך הנצרך ליסודו הפעולה מהם מלאכי אש או מים וכו' ולא יערבב בין הכחות שיכול לגרום נזק לעצמו חלילה

ויש עוד לדבר מאלו העניינים ובקרוב נכתוב מזה יותר בארוכה

תגובה אחת

  1. שלום וברכה
    "רזיאל ובספר הרזים" של רבי אליעזר מגרמיזא זיע"א
    הספרים האלה, מאיזה הוצאה?
    תודה

סגור לתגובות.