כוכב שבתאי

שבעת כוכבי הלכת על פי אסטרולוגיה היהודית

 

בוא יבואר עניין כוכב הראשון משבעת כוכבי הלכת הנקרא כוכב שבתאי כוח השפעתו בתחתונים שבעה ובגורל האדם

כל הנכתב כאן מלוקט מספרים עתקים שרובם עדיין בכתי יד ולא ראו דפוס ספרי קבלה מעשית מזלות וגורלות נדירים ויקרי המציאות

 

כוכב הראשון הוא כוכב שבתאי הוא הכוכב ששולט ביום השבת ועל שמו נקרא שבתאי על שם שהוא משבית ומעכב הכל

באופן כללי כאשר כוכב זה מופיע בגורל החול או במפה אסטרולוגית של האדם אותה תקופה תהיה בדר"כ תקופה קשה המלווה בחוסר הצלחה

 

כוכב שבתאי מראה על עיכוב דברים על קשירות על כשפים ועל חוסר מזל וחוסר הצלחה

 

צורתו בגורל  החול יהיה על פי כתבי היד שפל ראש שמזלו דלי וסוהר שמזלו דלי

0 0       0

0 0      0 0

0 0      0 0

0         0

 

טבעו:

קר ויבש מראה על אנשים שחורים ועל בעלי הדאגה ולאותם המטנפים בגדיהם והוא הכוכב הגדול מכל אשר תחתיו וישנם עוד ב כובים הסמוכים אליו ונקראים שומרי שבתאי, והם כולם מקבלים אורם מן השמש,צבעו עופרת ועל ידי זה הכוכב פועל הקב"ה בעולמו גבורה, והממשלה, והמשפט, והנקמה, והמלחמה, והביזה, והשבי,והרעב, וטלטול מלכויות, ועקירת ארצות, והוא רע לכל דבר, ומי שיפול בחולי באותה שעה שהוא מושל יחלה בחולי גדול וארוך ובסוף ימות, ואם יהיה חתונה בעת תחילת ממשלתו לא יצליחו כי לא יהיו אוהבים זאת את זה

משרתיו הם גדי בלילה ודלי ביום

 

גם דע שיהיה שבתאי ממונה על החכמה, ועל עם ישראל, ועל הבינה, ומענייני המתכות הוא מורה על בדיל ועל העופרת שחורה והברזל החלוד ועל כל דבר שחור ועל מרה שחורה ועל אבני דומם ואבנים שחורות וכל חול שחול ואבני המגנט וחושך ואפלה ועלטה ועל חותרי בתים והגנבים ועל שפלות וחרטה, ועל מי שסר לאחור ואינו מקיים, ועל חורבן ועל מדבר ועל שממה ויערות והרים ועל הפרידה ועל שמועות רעות והוא ממונה על דבר מלוכה או חכמה שתשוב לפעמים לאחור כגון הספינות פעם תלך אחור ופעם תעמוד ופעם תשב, וכמו התנורים פעם יחם ופעם ישוב לאחור ויתקרר, ועל כגון זה הוא ממונה עליהם,

 

עד דע מפני היות כוכב שבתאי ממנוה על ההתמדה על כן אם יגיע עת עלייתו של איזה עניין יעלה אותו ולא ירד עולמית על כן תבין ותדע שיש בו ב' קצוות אחד שעולה למעלה ללא שיעור וב' יורד מטה ועל כן עם ישראל אם הם דבוקים בתורה ומצוות ומעשים טובים אם יעלו בעבודת השם יעלו מעלה מעלה וינצחו ללא חרב וחנית כי ה' ילחם להם וכוכב מערכתם מנצח ועולה בעבורם, ואם חס ושלום יעזבו תורה ומצוות אזי יפלו תחת הקצה הב' ויפלו חלילה מטה מטה כמעט ללא קום

 

ועד מהורת כוכב שבתאי, קר ויבש ותולדתו רע, ויורה על השחתה וחורבן ומוות ועיצבון בכי ואנחה, כנ"ל וגם יורה על דברים עתיקים וחלקו מן האדם הוא המחשבה ומחלק הארצות, הודו וכוש או ארץ ישראל כשחוטאים חס ושלום

וכל עובדי אדמה ומעבדי עורות והמנקים בתי הכסא והעבדים הנבזים, והליסטים, וחופרי בורות ושוחות והמערות והבארות ובתי הסוהר ובתי הקברות ותופרי תכריכי המת. ולהבדיל מראה על הזקנים, וכל מקום חשוך ומקום שאינו מיושב.

ומן החיות מראה על הפילים והגמלים וכל חיה גדולה ומכוערת כמו החזירים והזאבים וקופים וכלבים שחורים .

ומהעופות כל עוף גדול שצווארו ארוך, וכל עוף שקולו משומם והעורבים.

 

ומרמש האדמה, הפרעושים וכל כיוצא בהם.

ומהאילנות, העפצים והעוזרדין והחרוב וכל אילן שיש בו רוח מזיק ואינו עושה פרי, התורמוס והעדשים והדוחן,(ומימני הרפואות) וכל אילן שיש בו סם המוות,וכל דבר מר.

ומהטעמים,עפיץ ועוצר הלשון, וכל שאין טעמו ערב,

מהבגדים, בגדי הצמר והמצעים,וכל בגד עב והאדרת

ומתולדות האדם, המחשבה ומיעוט הדיבור והתבודדות מבני אדם ולהוציא המתכות ולבקש המטמוניות

ומהאומניות, כל אומנות מייגעת הרבה ותועלת מעת וכל מעשים נבזים

ואם יהיה במעלה גדולה זה הכוכב אם יהיה במסיבו כובב טוב אזי יתהפך כל הוראתו לטובה ואם להפך חס שלום ירחם ה'

 

משנות האדם, הוא מראה על הזיקנה ומהימים יום השבת ומהלילות ליל רביעי ומהשמות הא' והח'.

 

גם דע שיהיה כוכב שבתאי ממונה על החולאים כמו הנרפים ועל אנשים בעלי תכונות ההפלגה הן קטן הן דול ועל חסרי הדעת והמוות ועל בית הסוהר ועל הדלות והעוני והחרפה ועל הדינים ועל הבניינים ועל כל דבר נסתר כמו כמו קרקעות ומטמוניות ועל טינוף בני אדם במעשיהם ובדיבורם, ויגיד על דבר שחור ועל ירידה ממעלה וכבוד ועל השפלות והגדולה שבה שהם המוכסים והפקדים ויורה על ספנים ועל אבידה ועל חיטה ושעורה ועל עצות רעות ועל החשד ועל עומק מחשבות ועל עצלות גם יורה על מתנות גדולות ועל מתנות אוייבים ועל השלוחים ועל ריחיים ואשפתות ועל ידיעת עתידות, ועל זול הסחורה וע החרטה, ועל המדבר בפיו ואינו מאמין בליבו ועל החנפים והרמאים, ועל מבקשי פת לחם ועל מיתת חוליים ועל שמועות רעות ועל ייאוש, ועל פיסח ועיוור ועל הכופר, ועל תוחלת ממושכה מחלת לב, ועל כל דבר עיכוב ועל דברים כבדים.

מי שנולד בשעת ממשלת כוכב שבתאי (סטרון) יהיה עצלן וכבד ושתקן שאיונו מדבר הרבה, אך הישמר ממנו שהוא נוקם ונוטר כנחש, ופעם יהיה עני ופעם עשיר ולא יהיה איש מבין אלא בכובד ראש, וימיו כמו שישים שנה, אם נולד בתחילת השעה ואם נולד באמצע השעה יהיה בנוני ואם נולד בסוף השעה יהיה עשיר בזקנתו כי כך מזלו מן השמים

 

ביתו בית גדי ודלי, בית גלותו סרטן ואריה בית נשיאותו מאזנים לדעת חכמי תלמי ולדעת חכמי הודו במאזנים בכ"ה מעלות.

בית שפלותו לדעת חכמי תלמי בטלה כולה ולדעת חכמי הודו בכ"ה מעלות שבטלה.

בית גבהותו בקשת בי"ב מעלות,וגבולו בטלה ז' מעלות בשור ז' מעלות בתאומים ו' מעלות בסרטן ד' מעלות בבתולה שתי מעלות, במאזנים ו' מעלות בעקרב ו' מעלות בקשת ז' מעלות בגדי ד' מעלות בדלי ז' מעלות בדגים ב' מעלות.

ושלישיתו בטלה אריה וקשת שהם מזלות האש ובתאומים מאזנים ודלי שהם מזלו הרוח פנים והוא פרצוף שלישי משור, ופרצוף רביעי מאריה ופרצוף שני ממאזנים, ופרצוף שלישי מקשת פרצוף ראשון מדגים