בעניין הקורונה

בכותבי זאת אני יוצא מתוך נקודת הנחה

שהקוביד / קורונה הוא פולוטי

לא שאין וירוס כזה  בוודאי שיש ואני בטוח שגם היה לי אותו

אך הוא מנוצל ומנופח ומעוות בכוונה תחילה לשימוש פוליטי מדיני ובעיקר למען בצע כסף

וכל נושא אלכוהול ומסכות ( כפי שעושים מזה כעת) אינו אלא חוכא וטלולא 

אבל אני רוצה להעיר נקודה פנימית בעניין זה

לדעתי פשוט וברור שזה לבוש חיצוני לאחד מזרועות הקליפה שהיא כנגד כוח הקדושה

והראיה שכל החוקים התקנות או הגזרות  שלהם באים לבטל כל עניין דקדושה

שכל גזרותיהם  באכיפת פירוד וריחוק עסוקים

שזה סוד הכלים דביע דפ"ה דשע"ה הנקראים עולם הפירוד ונקראים גם אחור באחור

וכל עניין הקדושה הוא חיבור ויחוד  פנים בפנים

שזה פשט הגמרא בברכות ומאחר דאפילו תרי תלתא מבעיא וכו'. עשרה מבעיא. עשרה קדמה שכינה ואתיא. תלתא עד דיתבי.

 

אנו רואים שככול שחיבור האנשים כוח נשמות ישראל ביחד כך כוח הקדושה מתחזק

וכן בעניין הזימון אומרת המשנה בברכות פ"ז מ"ג

כיצד מזמנין, בשלשה אומר נברך, בשלשה והוא, אומר ברכו. בעשרה, אומר וכו'באלף, אומר נברך ליי אלהינו אלהי ישראל וכו'

ברבוא, אומר, נברך ליי אלהינו אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו.

ברבוא והוא, וכו

 הרי למדנו שעל מנת לקיים כוח הקדושה בעולם הזה חייבים את צירוף הגופות הגשמיים יחד במקום אחד (ולא "בזום" ושאר דמיונות)

וככל שמספרם רב יותר, כך ממשיכים גילוי שכינה בתחתונים בכמות ואיכות

ופועלים בז"ון דכללות היותר גדולים 

ויש הרבה מה להאריך בזה

והדברים ידועים ליודעי דעת

כל המלחמה כאן היא מלחמת הקליפה מול הקדושה

אלה הם השלבים האחרונים של הנסיון האחרון

שבתקופה זאת יבואו רבנים אנשי השם ויורו היפך דעת תורה, ויהיו משרתים את הס"מ וגונדא דיליה

מתי נשמע כדבר הזה שיורו רבנים (מטעם) לסגור על מנעול ובריח מקוואות בתי כנסיות ובתי מדרשות ביום הכיפורים ראש השנה סוכות

אין תלמיד חכם חוטא אלא על שולחן אחרים

(צ"מ)

שהרי קשה להם לקום על אלו המפרנסים אותם

ואת מוסדותיהם

אשר נותנים כוח יניקה לקלי' בתו"מ שניזונים מהכסף של מלכות הרשעה

ולכן יראים לאמר את האמת בריש גלי

והשם הטוב יכפר בעדם

והמון העם הולכים אחריהם וחטאת עמך

זה בחינת עמלק שכל עיניינו זה קירור וריחוק

כמו שאומר הפסוק

וְתִמְנַע הָיְתָה פִילֶגֶשׁ, לֶאֱלִיפַז בֶּן-עֵשָׂו, וַתֵּלֶד לֶאֱלִיפַז, אֶת-עֲמָלֵק;

( יש לשים לב שגם השם עצמו תמנע עיניינו הימנעות )

לך נא ראה מה שכתב הרב חיים שמואלביץ ז"ל בשיחות מוסר שלו בעניין שורש עמלק שבא מריחוק שריקחו האבות הקדושים אותה שהרי בת מלכים היית ורצתה להתגייר ולא קיבלוה

ואמרה מוטב אהיה שפחה באומה זו ולא גבירה באומה אחרת

ומאחר שלא קיבלו אותה הלכה ונעשית פילגש לאליפז ויצא מהם עמלק שקירר את ישראל

שזה עניין הקירור והריחוק הפירוד

כמו המוות שהוא קר ומתפרדים ארבע יסודות דגוף והאדם

שזה הפך הקדושה שעיניינה חיבור יחוד

לכן אחי ואחיותי בני ישראל היקרים והמסולאים בפז

הביטו וראו ופיקחו עיניכם

כל נושא הקורנה הינו קצה החוט של אחד מזרעותיו של הס"מ אשר אם עיני שכל לנו נוכל לעקוב אחריו ולהבין מהיכן מגיע ומי הם חייליו

רצוני לומר שמדובר על קומה רוחנית שלמה אשר מתלבשת בגופות אותם המשרתים אותה

בין במודע ובין בלא מודע

ואם יבוא השואל וישאל איך אני הכותב שורות אלו חדל אישים אפרוח שלא נפקחו עיניו בא ומדבר גבוהה גבוהה על רבנים וראשי ישיבות דיינים תלמידי חכמים רשומים פוסקים בעלי ספרים גיבורים ומלומדי מלחמה

הדברים הללו אינם דעתי ולא מבטני הוצאתי זאת

עיין מה שהביא מס"ה מוהרח"ו ז"ל בהקדמתו הידוע

שבסוף הגלות יקומו הערב רב והם חמישה מינים  נפילים, גיבורים, ענקים, רפאים, עמלקים.

סימנם נג"ע ר"ע

וישנם רבנים וראשי ישיבות ודיינים ואבות בתי דין  שהם ערב רב הנקראים אנשי השם

אשר בונים ישיבות ובתי כנסיות ועושים ספרים והכל לעשות להם שם

מי יקרא זאת ההקדמה ולא יחרד חרדה גדולה

עד מאוד

מבהיל את הרעיון לכל בעל שכל

ואלו מפורסמי השקר הופכים להיות מרכבה לאותם כוחות הנמשכים מן האביע דקליפה

וידוע עניין השדין היהודאין 

וקל וחומר שישנם יהודים פוליטיאים שהם ממין הערב רב היותר עבה וגס שפשוט שגם הם מרכבה לבחינות חיצוניות יותר דקליפה אשר מתעברים בהם ממש

ואיך נדע מי הם ?

שמעתי פעם שחכם בן ציון מוצפי השם יתן לו רפוא"ש שאל את  חכם סלמן זיע"א איך נדע בדור האחרון הזה מי הוא ערב רב

וענה "יא אבני צריך להזהר שזה לא אנחנו"

אלו החכמים לא היו נהנים כלום משום בריה ובטח לא ממלכות הרשעה

וידוע מה היה אומר הרב שכטר זיע"א

"הקליפה אומרת תן לי פתק ואתה שלי ל 4 שנים"

וכמה היה מתריע לא להשתתף עמם

וגם חכם מרדכי שרעבי זיע'א לא היה מוכן לקבל מהם גרוש אחד לישיבה שלו

לכן אני חלילה לא חותך את הדין ואומר שמות ואין כוונתי לרב מסויים כזה או אחר

ומה גם ראוי להבין שזה לא האדם הפרטי

אלא זאת ההשתייכות של אותו אדם אליהם ומעשיו המשרתים את רצונותיהם

אזי כוח הקליפה מתלבש בו וכך קונה בחינות רוחניות מהם כפי תוקף דבקותו בהם ובדעותיהם

ואם יחדל ויעזוב אותם ויעשה תשובה בוודאי שיגרש מקירבו כוח טומאתם

לכן אין אנו יכולים לאמר בוודאות על רב פלוני או אלמוני וחכמים הזהרו בדבריכם כתיב

אך נקוט האי כללא בידך

מי שכל פועלו להורות או לאכוף הפרדה  וריחוק הוא מרכבה לקליפה

ומי שהוא פועל לקרב ולאחד היינו מצד הקדושה

ובאופן פרטני יותר אם אנו רואים שהוא ממש מרים יד בתורת משה ותופס צד עם הקליפה נגד הקדושה אזי הוא בוודאי מרכבה לקליפה מסוכנת הרבה יותר מן הראשון

ולא משנה כמה אורך זקנו או בן של איזה האדמו"ר שאין זה מעלה או מוריד וגם עשיו הרשע היה בנם של קדושים  

כמ"ש מעשך יקרבוך ומעשיך ירחקוך

(שוב עניין של ריחוק וקירוב)

אנו נמצאים בתקופה קשה ביותר שאני עומד משתומם בהלם וזעזוע

איך יתכן שסוגרים בתי כנסיות ומקואות אוסרים על ישראל תפילות

ממש גזרות רומי הרשעה ואלו הערב רב בעלי החזות הרבנית עומדים עימם לתת חרב בידם להורגנו

איך לא מבינים שכל זאת מזימת השטן איך לא מזהים אותו שלובש תחפושת כל כך שקופה

ומתלבש באותם פוליטקאים ואנשי מפתח העושים דברו ונותן להם כוח להצליח ברשעותם

אוי לנו שכך עלתה בימינו 

אל תאמינו בשום פוליטיקאי כולם ערב רב

מכרו אותנו בעד נזיד התקציבים

עורו עורו ישנים מתרדמתכם

החזיקו ברומחים בקשתות ובחרבות

לא בחרב וחנית גשמית שהרי הידיים ידי עשיו והקול קול יעקב

בחרבי וקשתי כוח התפילה והזעקה

שזוהי אומנתנו זוהי מלאכת אבותינו

אבותינו לא הפגינו בלשבור חלונות ראוה ולזרוק אבנים על רכבים לבזוז חנויות ובלהשחית לשם להשחית

אבותינו לא הפגינו בהתערטלות ופריקת עול בראש כל חוצות

אבותינו בעת צרה מוצאים תיבה לרחובה של עיר ומקהילים קהילות ברבים !

שזה בדיוק אבל בדיוק ההפך הגמור מרצון השטן להשליט כוח הפירוד והריחוק בעולם ולאסור כינוס של קדושה

הוא שקר וכוחו שקר והוא שולט בתודעת האדם על ידי פחד

כמ"ש בקהלת עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים

ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא

ואמרו חכמי המוסר שאיך אותו מסכן מלט את העיר

על ידי שהסיר את הלוט שהמלך לא מלך והחומה אינה חומה וזה הכל שקר ודמיון תעטועים.

צריך לפעול בכל הכוח בתפילות ותיקונים וצומות ויחודים

כי עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע

החלש יאמר גיבור אני

כל אחד ואחת שנגע דבר השם בלבם

יעשו כל יכולתם לבטל הגזרות הללו מעל הכלל ומעל הפרט

ואלו האנשים אשר מסרו נשמתם לשטן יבוא יומם כי לא לעולם חוסן

והשכינה הקדושה תנקום מהם נקמתה

על כל ההפסד העצום והקלקול הנורא שגרמו בביטול מניינים תפילות וטהרה מישראל בימים הנוראים ושאר זמנים

וביטול תורה דרבים

וביטול תורת תינוקות של בית רבן

אוי לנו ואבוי לנו

איך לא עומדים המנהיגים שלנו כאריות בשער שלא לבטל תינוקות של בית רבן אשר בזכות הבל פיהם העולם מתקיים

וכמה לקחה הארורה בחורי חמד בשבי ציפורניה בזה הזמן

רבים חללים היפלה תצלנה אזנים משמוע

וכמה גירושין ומזבח מוריד דמעות

צעקה הנערה ואין מושיע

ומה עם העניים והמסכנים וחסרי בית שאסרו בחוקי סדום הרשעה להכניס אורחים ולא אושפיזין בסוכות

לא היו גזרות כאלו מזמן מלכות רומי

ואלו הקוראים עצמם רבנים ממלאים פיהם מים

וישנם המגדלים לתפוס צד עם מלכות הרשעה

עמך ישראל התמימים ומצטדקים

באומרם פיקוח נפש דוחה וכו

הבל יפצה פיהם שקר הם דוברים

רחובות מלאים והומים אדם חנויות וסופרמקטים פתוחים בנקים ומוסדות ממשלה

וכי שם אין פיקוח נפש

מה אנחנו מטומטמים כמה אוולת כמה רשעות

יומכם יבוא ואתם עוד תנו את הדין

קבה"ו לא ישתוק לכם על זאת  כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם

לאלו האוסרים ממש ללמד בתתי"ם ובתי כנסיות ובתי מדרש בריש גלי ולא חלי ולא מרגיש שמרים יד בתורת משה ומה עם במקום חיותנו כך וכו

כל ביטול התורה והתפילה ונשירת הבחורים העצום והנורא הזה על ראשכם

לא תפחדו מאימת יום הדין

אל נא אחי תרעו חיזרו בכם בעוד יש שהות בידכם ואל תחששו על מעמד וכבוד מדומה חולף ועובד כצל חיינו עלי ארץ

בוא אחי בואו רעי התנערו מכל מיני מפלגות הפלגות

חיזרו בתשובה בטרם יחשכו נשפי אור וחושך יכסה ארץ

כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו

ירחם השם עלינו ועל כל ישראל ועל כל הבריות כולם

העולם כולו גם הבהמות והחיות והעופות כל נפש חיה

כל העולם צריך רחמים

חזק וחזק ונתחזק בעד עמינו ובעד הרי אלהינו

הצעיר והדל הקטן שבחבורה

עבדכם מאיר תבורי

2 תגובות

 1. חזק וברוך..
  ישתבח שמו שיש איש שלא משתחווה להמן ומבדיל בין קודש לחול..
  גם אני חושב כמו הרב ומוצא עצמי בדעת מיעוט של המיעוט בצער גדול על העושק הנורא של הדעת.
  מאז שהבנתי את המערכת אני לא מצביע בבחירות ומתבדל מבחינה תודעתית מהמדינה הרשעה הזאת! עם ישראל קדוש! ארץ ישראל חביבה מכל הארצות! אבל מדינת ישראל??? אוהלי הרשעים!

  האם הרב עשה איזה גורל שמראה על התקופה?

 2. מסכים איתך כבוד הרב ישר כח על האומץ הרב כנראה שהבשר הלא כשר שכבר חדר לכל בית בישראל הקוקה קולה השררה והכבוד מוצאין את האדם מהעולם ונטמטם בם אוי לנו אם אלה מנהיגי הדור וכמו שאומר הרב שמעון דהן שליט"א זהו מבחן האמונה האחרון מי להשם אלי אוי לאלו שיילכו אחר עצת המינים והמלשינים ולא אחרי אנשי האמת גאלתי אתכם אחרית כראשית לא יישאר מהם שריד ופליט רחמנא ליצלן, חזק וברוך השם יהיה בעדך עלה והצלח!!!

  רבי שי שמואל בן יוסף

סגור לתגובות.