איך לחזור בתשובה

איך לחזור בתשובה

ראיתי לכתוב מאמר בעניין מצוות התשובה ותיקוני עוונות, שיבין וידע האדם את חומרת זה העוון ודרך תיקונו

ראשית דבר, דע לך אחי אהובי כי אין שום יאוש בעולם כלל ואין דבר בעולם שיכול לעמוד בפני התשובה

וכל אדם כאשר יתן אל ליבו לשוב מחטאיו ומצטער על מעשיו אשר אינם טובים ומקבל עליו לא לעשות כזאת יותר, הרי הוא אהוב לפני בורא עולם כאילו לא חטא מעולם ויותר מזה, ומעלת בעלי התשובה יותר גבוהה ממעלת הצדיק הגמור שנאמר "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה'" למה פעמיים כתוב שלום ? אחד לרחוק היינו לזה שהיה רחוק ועכשיו מתקרב, ושלום שני לקרוב היינו לזה שתמיד היה קרוב הוא הצדיק הגמור, ומזה שהקדים הפסוק שלום לרחוק קודם, אתה למד שמעלתו גדולה יותר וחביב יותר אצל השם יתברך

 

אך עדיין חשוב להבין כמה דברים בעניין מצוות התשובה מה זה נקרא לחזור בתשובה ואיך חוזרים בתושבה בכלל

 

מצוות התשובה מורכבת מג' שלבים והם

א. חרטה, היינו שיתחרט האדם על מה שעשה

ב. וידוי דברים, היינו שיאמר בפיו חטאתי, עוויתי, ופשעתי, וכך וכך עשיתי ויפרט את מעשיו הלא טובים (לפני השם ולא לפני בשר ודם)

ג. קבלה לעתיד, היינו שיקבל עליו יותר לא לחזור על מעשה זה לעולם

 

מי שעושה את שלושת השלבים דלעיל, לא משנה כמה חמור עוונו מיד מקבלים אותו בתשובה ולא ידברו אתו מאומה מעניין זה בעולם הבא

 

עד כאן הכל טוב ויפה, אבל ראוי להבין שכל חטא עוון ופשע עושה ב' פעולות

1. פוגם בשורשי נפש רוח ונשמה של החוטא ומכתים את לבושי נשמתו

2. פוגם בעולמות העליונים בספירות ובפרצופים השייכים לשורש נשמת החוטא

 

אומנם ישנם עוונות וחטאים המוגדרים כקלים  ותשובה לבד היינו שלושת השלבים (חרטה וידוי וקבלה לעתיד) יש בכוחם לתקן את הפגם מיד ללא שום דבר נוסף

וישנם עברות המוגדרים כחמורים  ותשובה לבד (היינו שלושת השלבים דלעיל ) לא יספיקו לנקות את כל החלודה מעל נשמתו ובעולמות העליונים, ותשובה תולה (סטאד באיי) עד יום הכיפורים, וכוח יום הכיפורים ממרק את העוון לגמרי

ויש עוונות חמורות שגם יום הכיפורים אין בכוחו לממרק לגמרי את העוון אלא תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים ממרקים לגמרי

 

ובכן אומרת הגמרא במסכת יומא שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי: שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש אמר: שלושה הן, ותשובה עם כל אחד ואחד.

עבר על עשה ושב – אינו זז משם עד שמוחלין לו, שנאמר (ירמיה ג, יד): "שובו בנים שובבים". עבר על לא תעשה ועשה תשובה – תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, שנאמר (ויקרא טז, ל): "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם". עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה – תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורין ממרקין, שנאמר (תהלים פט, לג): "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם", אבל מי שיש חילול ה' בידו – אין לו כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לכפר, ולא ביסורין למרק, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת, שנאמר (ישעיה כב, יד): "ונגלה באזני ה' צבאות אם יכֻופר העון הזה לכם עד תמותון

פירושם של דברים שמצוות הבורא יתברך מחולקות לרמות חומרה מהקל לכבד ואלו הם

1. מצוות עשה

2. מצוות לא תעשה

3. חייבי כרת

4. חייבי מיתה בידי שמים

5. חייבי מיתה בידי בית דין

ונבאר:

מצוות עשה: מצוות שהתורה מצווה לעשותם כמו להניח תפילין לקרוא קריאת שמע שחרית, וק"ש ערבית, לישב בסוכה וכדומה, אם אדם ביטל כזאת מצווה היינו לא קרא קראת שמע, וחזר בו ועשה תשובה, יש בכוח התשובה למחוק את העוון מכל וכל באותו רגע זה פירוש "לא זז משם עד שמוחלין לו" שנאמר נאמר "שובו בנים שובבים, ארפא משובותיכם"

מצוות לא תעשה שאין בהם כרת

הם המצוות שכתוב בתורה עלים "לא" או "לאו" ולא נסמך לזה כרת, כגון בשר בחלב, שלא להשחית פאת הזקן, ולא להשחית פאת הראש וכדומה

כאו צריך גם תשובה וגם יום הכיפורים שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם" וגו

מצוות לא תעשה שיש בהם כרת ו/או מיתת בית דין

כאן צריך חוץ מתשובה ויום כיפור גם ייסורים שיבואו על האדם כל פעם קצת עד שימחק העוון לגמרי, שנאמר "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם"

וזה האחרון קצת בעייתי, מאחר ואף אחד לא רוצה לחכות ל"מכה" וזה גם לא נעים לחיות עם תחושה שמחכים לך בסיבוב, זאת ועוד, עד שהאדם לא מתן את העוון מכל וכל עדיין הוא מסתובב בעולם עם טינופת על לבושי נשמתו ונמנע ממנו להדבק באור העליון וכמו מרוחק הוא מאור הקדושה, אז מה עושים?

הרב המקובל יצחק לוריא אשכנזי גילה לנו על ידי ותלמידו המקובל הרב חיים ויטאל סדר תיקוני כל העוונות וברגע שעושה האדם סדר זה מיד נמחק העוון מכל וכל ואין לו זכר לא בעולמות העליונים לא בכתמים על לבושי נשמת האדם

אז חלילה נכשלת בעוון השוכב עם גויה

או השוכב עם אשת איש היינו אישה נשואה שזה עוון שחייבים עליו מיתה בחנק ורוצה לעשות תיקון לעוון זה

כתבתי מאמר מיוחד וסדר התיקון לפי הקבלה תיקון למשכב עם אשת איש

2 תגובות

  1. ודואי דברים חרטה וקבלה לעתיד
   צום יום אחד
   וסך פדיון 325 תעניות שזה בערך 1800 ש"ח לצדקה

   ראה בהרחבה מאמר תיקון בעילת אשת איש

   כל זה לבועל היינו לגבר
   אך לאשת איש שנבעלה לזר היינו אישה שבגדה בבעלה התיקון הוא שונה
   וזה לוי אם בעלה יודע או לא
   אם הבעל חושד או לא
   אם יש עדים או לא
   במידה והבגידה נעשתה בסתר ואין עדים אז יותר קל העניין בכל מקרה צריך לברר את הפרטים טוב לפני
   כך או כך הפרשת ממון לצדקה וצום יום אחד תמיד מועילה לכל התיקונים

סגור לתגובות.