חנוכה לפי הקבלה

חנוכה לפי הקבלה

ימי החנוכה ועוז הדרם שואלת הגמרא במסכת שבת דף כ"א ע"ב מאי חנוכה וכו' כשנכנסו יוונים להיכל וטמאו כל השמנים שבהיכל. ושגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה […]

לימוד קבלה

עשרה ספירו

מאמר מבוא לחכמת הקבלה בדרך קצרה כמו שכתבתי במאמר השתלשלות חכמת הקבלה שרבנו האר"י ז"ל הסמיך את הרב חיים ויטל בלבד להיות ממשיך דרכו ולכתוב את תורת הקבלה כפי ששמע מפי קודשו של הרב הארי הקדוש לכן רוב לימודנו בחכמת הקבלה אינה אלא בכתבי הארי הקדוש בלבד, הם ולא זולתם ורק אחרי שהתלמיד רגיל בכתבי […]