כישוף אהבה מהקבלה האמנם

קמע

כישוף החזרת אהבה מהקבלה האמנם הרבה אנשים מחפשים מה שנקרא החזרת אהבה או כישוף אהבה בלי שהם יודעים בכלל מה המשמעות של המונח כישוף ומגדילים לעשות אותם שנותנים פרונות מהקבלה המעשית, תחת הכותרת כישוף אהבה מהקבלה. וסביר מאוד להניח שכל מי שמבטיח כישוף אהבה מהקבלה הוא בור ועם הארץ שאינו מבדיל בין ימינו לשמאלו, ובהמשך […]

כישופים

כישופים

נשאלתי גבי מה שכותב הרמב"ם שכל ענייני הכישוף ומעונן וחובר חבר שכולם דברי שקר וכזב  עיין בחלק מדע הלכות עבודה זרה פרק י"א הלכה ט"ז וזה לשונו שם " ודברים אלו כולן דברי שקר  וכזב הן,  וכו' וכל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהם אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן, אינו אלא מן […]