שמות המלאכים

שמות מלאכים

האם מותר להזכיר שמות המלאכים בעניין הזכרת שמות המלאכים מצינו בדברי המרח"ו בשער המצוות פרשת שמות שכתב שהרב המקובל מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי ע"ה היה נזהר לא להזכיר שמות המלאכים בדרך לימודו מלבד אותם מלאכים ששומתם כשמות בני אדם כמו רפאל גבריאל וכדומה ושתי טעמים בדבר טעם ראשון לאיסור הזכרת שמות המלאכים מפני שהבורא […]

הדיבוק

הדיבוק

  מעשה מן הרוח: (דיבוק) מעותק מספר שבחי הארי זל מעשה היה בימי הרב הקדוש והטהור המקובל האלהי כמוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ז"ל בצפת תוב"ב, באשה אחת אלמנה שנכנס רוח אחד בה, וציער אותה צער גדול ורב עד למאד. ונכנסו בני אדם הרבה אצלה, ודיברו עמה, והרוח השיב לכל אחד ואחד הודיע נגעי לבבו ודי […]

שדים ביהדות

שדים ביהדות

שדים ביהדות כולנו שמענו על המושג שדים או מעשה שדים אבל מעטים דמעטים שראו שדים או השתמשו בהם אם כי לא מעט ניזוקו משדים אף על פי שאין להם מושג שהנזק שנגרם להם הוא מהשדים. ראשית נבאר האם שדים באמת קיימים ? ובכן דבר פשוט וברור הוא לכל יודע ספר ולא רק ללומדי קבלה שמציאות […]

המקובל הרב שלמה שלומל

הרב המקובל צפת

עדות נדירה על אורח חייהם של המקובלים בצפת בזמן הרב המקובל חיים ויטאל ז"ל   איגרת השניה שכתב הרב המקובל שלמה שלומל ז"ל ככתבה וכלשונה עתה באתי לגלות אזני מעלת כבוד תורתכם כי זיכני האל יתברך ברוב חסדיו כי עשיתי דירתי בארץ הקדושה פה צפת ת"ו בגליל העליון. וזה היום חמש שנים [אנכי] בקרב הארץ […]