למידע נוסף ניתן ליצור קשר: 054-6673374

שאלות תשובות

צריך לכתוב משהו למחוק במים ולתת לו לשתות, וזה יעבור.
ביאה שלא כדרכה הרי היא ביאה גמורה ואישה זו נאסרת על בעלה עולמית וכן עליך עולמית ועברת איסור אשת איש ועליך לעשות תשובה וזה לשון מרן בשולחן ערוך אבן העזר - סימן כ (א) הבא על אחת מן העריות דרך איברים, או שחבק ונשק ונהנה בקירוב בשר, הרי זה לוקה וחשוד על העריות: הגה - והבא עליה, בין כדרכה בין שלא כדרכה (שלא כדרכה היינו מאחור), כיון שהערה בה דהיינו שהכניס העטרה (ראש איבר המין הזיכרי,) חייב עליה מיתה או כרת. ואין צריכין לראות כמכחול בשפופרת, אלא משיראו העדים אותם דבוקים זה בזה כדרך המנאפים, נהרגים על זה (טור), והאשה נאסרת על בעלה (נ"י פ' שני דיבמות).
עץ עקום קשה ליישר אדם זה נואף ולא הייתי ממליץ לך בכלל לחשוב על הכיוון שלו עלייך להשתחרר ממנו מנטלית ולפתוח את עצמך לאפשרויות חדשות תעזבי אותי ותתקדמי
וכי מה יש לך את מכל הסיפור הזה להכניס ראשך במקום לא לך? ועוד להפריד בין אנשים שנכנסו בברית נישואין על ידי חופה וקידושין ? אין לך דבר חמור מזה! הפרדה בין בני זוג היינה פעולה מאגית אגרסיבית מאוד המעוררת דין קשה ואם הפועל אינו בר הכי יכול להביא הדין על עצמו פעולה שכזאת נעשית במקרים קיצוניים בלבד ואחרי בדיקה וקבלת רשות
הבדל גדול. בכישוף אהבה מדובר על פעולה מאגית שמפעילה כוחות טומאה ובקבלה מעשית מדובר על פעולה מאגית המפעילה כוחות קדושה כישוף הוא איסור חמור מן התורה שנאמר "מכשפה לא תחיה" מה שאין כן לגבי קבלה מעשית לעניין של לכפות את רצוננו על אחר, זה אכן לא אתי, גם באמצעות קבלה מעשית. אנו פועלים רק אחרי בדיקה שאכן החיבור הוא לטובת הזוג ויש התמה זוגית בניהם ברוב ככל המקרים מדובר על להעיר את הרצונות האמתיים של המבוקש

יש לך גם שאלה?