כישופים

נשאלתי גבי מה שכותב הרמב"ם שכל ענייני הכישוף ומעונן וחובר חבר שכולם דברי שקר וכזב  עיין בחלק מדע הלכות עבודה זרה פרק י"א הלכה ט"ז וזה לשונו שם " ודברים אלו כולן דברי שקר  וכזב הן,  וכו' וכל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהם אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן, אינו אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת  וכו'"

וכבר חלקו עליו רבים וגדולים והוכיחו שלא כדבריו

העתיק לך לשון הרמב"ן בפירושו לתורה (פרשת שופטים י"ח ט') שיש לכוכבים ולמזלות מלאכים ממונים עליהם וה' מינה את כוח המזלות והכוכבים להשפיע על כל מה שבארץ, ואח"כ כתב "ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל וכו' ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים, ורבותינו גם כן יודו בהם וכו' וכן כתב גם כן בדרשותיו דרוש תורת ה' תמימה.

ורוב ככל חכמי ישראל מסכמים עם דעתו של הרמב"ן בזה כמו שמופיע בכמה וכמה מקומות בדברי רבותינו שהמעונן והמנחש והמכשף הם פעולות ממשיים ויש בכוחם לפעול שינוי הטבע ולהודיע עתידות

וכמו כן כתב הגר"א ביורה דעה קע"ט ו וזה לשונו

"כל הבאים אחריו חלקו עליו ( על הרמב"ם בעניין הכשפים וכו' ) שהרבה לחשים  הובאו בגמרא, והוא ( הרמב"ם) נמשך אחרי הפילוסופיה ולכן כתב שהמכשפים ושמות  וקמעות הכל שקר אבל כבר הכו אותו על קודקודו …

ואם רצונך להרחיב עוד בסוגיה הזו תראה מה שכתב בספר יד הקטנה מדף  רע"א ואילך שהביא את דברי האבן עזרא ורבנו בחיי והרמב"ן ועוד,

וכן חשב ביותר ללמוד את דברי הרמח"ל בספרו המפואר דרך ה' ובפרט בחלק ג' פרק ב'

וצריך להבין שתורת הסוד בתקופתו של הרמב"ם היית עדיין בכיסוי ואפילו ספר הזוהר לא היה להם כי עדיין לא הגיע זמנו להתגלות בעולם כי מהאלף השישית ואילך ניתן רשות מן השמים לגלות את הקבלה בעולם למען שהיה לנו  כוח להחזיק בקדושה בזמן הקשה הזה שכוח הטומאה וקליפה מתגברים יותר מתמיד וללא תורת הסוד שהתגלית בעולם לא היה בנו כוח לעמוד מול הניסיונות האדירים שיש באלף האחרון.

ודע לך אחי אהובי שאפילו אם רב יגיד לך שכשפים וקמעים זה שקר,

אפילו שקורא עצמו רב, אדם זה בור ועם הארץ ואינו יודע לפתוח ספר, ומוציא לעז על גדולי ישראל ועל ספר הזוהר וכתבי הארי וכתבי הרמ"ז וכתבי הרמח"ל וכתבי הגר"א ועוד ועוד בלי סוף מחכמנו ורבותינו ראשונים ואחרונים

ואדם זה נקרא כופר בחלק מהתורה שהוא חלק הסוד וספק אם מותר לצרפו למניין

ואני לא אומר דברי הזמה כלל.

וכל תלמיד חכם אמתי יגיד לך כדברי

והאמת והשלום אהבו