הרב המקובל הארי זל

הרב המקובל האר" ז"ל

 

הארי הקדוש הוא כינוי לרב המקובל יצחק לוריא בן שלמה גדול המקובלים בכל הזמנים עיקר גילויו היה בצפת במאה ה-16 וגילה שיטה חדשה בקבלה שקיבל מפי אליהו זכור לטוב שהיה נגלה אליו ומגלה לו סודות התורה. המקובלים נוהגים לקרוא אותו הרב סתם, היינו כשאומרים המקובלים "כתב הרב" בלי להזכיר איזה רב, הכוונה על הרב הארי, ראשי תיבות של האר"י הם אשכנזי רבי יצחק או אדוננו רבי יצחק, וכל תלמידיו נקראים גורי הארי.

על המסורת אביו של הארי היה זקן חסיד וללא בנים עד שהתבשר ל ידי אליהו שייוולד לו בן והוא יהיה גדול בתורה והזהיר אותו שביום המילה לא ימול עד שהוא אליהו ז"ל יבוא והוא עצמו יהיה הסנדק

העתיק לפי הקורא לשון ספר שבחי האר"י ז"ל

 

הורתו ולידתו בירושלים. וכשנולד, נתגלה אליהו ז"ל לאביו, שהיה חסיד גדול, וכן אמו היתה חסידה, ואמר לאביו, הזהר ביום מילתו של זה הנער שלא תמול אותו עד שתראיני עומד אצלך בבית הכנסת. וכיון שהגיע יום שמיני, והוליכו את הנער לבית הכנסת לימול, והיה אביו מסתכל לכאן ולכאן אם אליהו ז"ל שם, ולא ראהו, ועשה אביו שהיות מכאן ומכאן כמו חצי שעה ויותר, וכל הקהל עומדים ותמהו על מה הוא מתעכב כל כך, עד שגערו בו כל הקהל, והוא לא שת לבו אל צעקתם והמתין. בין כך ובין כך בא אליהו ז"ל, ואמר לאביו שב על הכסא. והוא ישב והילד בידיו, בא אליהו ז"ל וישב על גבי חיקו של אביו, ולקח הילד מיד אביו ושם אותו על גבי חיקו, ותפס בו בשתי ידיו, והמוהל מל, ולא ראה שום אדם דבר, רק אביו לבדו. ולאחר שנמול, נתן הילד לאביו ואמר לו קח את הילד והחזק בו, כי אור גדול יצא ממנו לעולם:

אחר כך נפטר אביו, והוא היה נער קטן, ומתוך העניות ירד למצרים לבית דודו שהיה עשיר מאד. והוא היה הולך ואור בחריפות ובפלפול ובסברא, וכשנעשה בן ט"ו שנה גבר בחכמתו ובפלפולו בגמרא על כל חכמי מצרים. ודודו נתן לו את בתו לאשה:

ואחרי הנשואים נתבודד עם רבו כמוהר"ר בצלאל אשכנזי שבע שנים. אחר כך התבודד הוא לבדו שש שנים. עוד הוסיף להתקדש בקדושה יתירה שבע שנים רצופים בבית אחד בנוי על נהר נילוס, הוא לבדו ואין איש אתו, ולא היה משיח עם שום אדם, ובערב שבת סמוך לחשיכה בא לביתו, ולא היה שח עם שום אדם, אפילו עם אשתו, אלא להכרח גדול, ובלשון הקודש מקצר ועולה. ושם זכה לרוח הקודש, ולפרקים נתגלה אליו אליהו הנביא ז"ל ומלמדו סתרי תורה. וזכה שבכל לילה עלתה נשמתו ובאו גדודים של מלאכי השרת לשומרו בדרך, עד שהכניסוהו במתיבתא דרקיעא, והיו שואלים אותו באיזה ישיבה הוא בוחר לישב, והוא בחר לו פעם בישיבת רבי שמעון בר יוחאי, פעם בישיבת רבי עקיבא, פעם בישיבת רבי אליעזר הגדול, פעם בישיבת הנביאים:

 

אחר העשרים שנה של הפרישות הגדולה שעשה במצרים, נתגלה אליו אליהו ז"ל, ואמר לו כבר הגיע העת סמוך לפטירתך. ואותו הפעם היה בן ל"ו שנים. ובן ל"ח שנה היה כשנתבקש בישיבה של מעלה בעוונותינו הרבים פה צפת תובב"א. ואמר לו עתה עלה לצפת, ושם תמצא מהר"ר חיים ויטאל נר"ו, אותו תמשח תחתך, סמוך ידך עליו, ומסור לו כל חכמתך, כי הוא ימלא מקומך, וכל עצמותך לא באת בעולם הזה אלא לתקן נשמתו של רבי חיים, כי היא נשמה יקרה מאד, ועל ידך יזכה לחכמה, ויצא ממנו אור גדול לכל ישראל. ואני מבטיחך שאתגלה אליך בכל עת שתצטרך לי, ואגלה לך רזי העליונים ותחתונים, וגם הקב"ה ישפיע עליך רוח הקודש אלף ידות מה שלא תוכל לזכות פה על האדמה הטמאה. כל אלו הדברים גילה אותם הרב ע"ה למהרח"ו נר"ו, והוא גילה אותם בסוד להשרידים בני סודו שבארץ ישראל:

 

ורוב סודותיו גילה אותם בשדות ובמדברות, ולא היה צריך לשום ספר. ואילו באתי להודיע למעכ"ת כל נפלאותיו וכל תוקף גבורותיו אשר עשה האר"י ז"ל לעיני כל ישראל בארץ הצבי פה צפת תוב"ב, אשר סיפר לי מורי מהר"ר מסעוד מערבי נר"ו, ומכמה רבני וגאוני ארץ אשר יצקו מים על ידו, ועיניהם ראו דברים מבהילים ממנו לא נראו בכל הארץ מימי התנאים כרבי שמעון בר יוחאי ע"ה. היה בו כל המעלות, והיה מכיר בכל מעשה בני אדם, וגם אפילו

במחשבותיהם. והיה מכיר בחכמת הפרצוף, ובנשמת בני אדם, ובגלגולים. והיה יודע לומר גלגולים של רשעים שנתגלגלו בעצים ובאבנים או בבהמות ובעופות. והיה יודע לומר מה שעבר על האדם ממצוות ועבירות מזמן קטנותו, והיה יודע המקום שפגם למעלה, ועל פי הפגם נתן תקונים. והיה יודע אימתי נתקן הפגם הזה. והיה יודע בצפצוף העופות, ובהתעופפותם השיג דברים נפלאים, וזהו כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר [קהלת י' כ']. וכל זה השיג על ידי חסידותו ופרישותו וטהרתו וקדושתו, מזמן קטנותו, ואחרי התעסקו ימים רבים בספרים חדשים גם ישנים בחכמה זו. ועליהם הוסיף חסידות וזריזות ופרישות וטהרה, עד שהביאתו לידי רוח הקודש. והיה אליהו ז"ל נגלה אליו תמיד. ובפרט שהורתו ולידתו היו בקדושה וזכו לו אבותיו כנזכר:

 

ואילו באתי לכתוב כל נפלאותיו ועוצם השגותיו וידיעותיו, לא יספיקו כל עורות אילי נביות, כמפורסם לכל יושבי צפת תוב"ב. אמנם כל עצמי לא באתי אלא להודיע לכבוד תורתו שני מאורעות גדולים ממעשיו הנוראים, אשר אירעו בזמן האר"י ז"ל, יען הם מעידים כוחה של צדקה, ואשריו העושה מעשיו לשם שמים:

 

מעשה מהרב המקובל האר"י ז"ל