החזרת אהבה אסורה

החזרת אהבה מהקבלה להומואים ולסביות

לאיזה תת רמה עוד אפשר להגיע אני לא מבין

החלטתי לכתוב מאמר בנושא זה מאחר וראו ראיתי איזה ליצן עם קוקו הקורה עצמו מקובל שמנהל מרכז לקבלה מעשית ובריש גלי נותן לגיטימציה ליחסים חד מיניים ומביא ראיות מהתורה ומקריא את הפסוק על דוד ויהונתן בן שאול המלך "נעמת לי אחי יהונתן וכו'" ועוד  גיבובי וחצאי פסוקים שכאילו מתירים לגבר לשכב עם גבר, אני הייתי בהלם טוטאלי , ( ועוד בהמשך אומר שמותר לעשות כשפים וזה בסדר , איך לא ידעת פסוק מפורש "מכשפה לא תחיה" שחייבים על זה מיתה" וישו הנוצרי הוצא להורג על ידי חכמים בגלל שכישף והסית את ישראל)

ועוד אותו שיכור הקורא עצמו מקובל עם קוקו ללא כיפה מכריז על עצמו "אני תלמיד ישיבה לשעבר" כאן בידוק הבעיה "הלשעבר" למה פרקת עול למה פקרת ובחרת חיי הפקרות ממצוות, ועוד אם לפי דבריך אתה תלמיד ישיבה לשעבר איך זה שפסוק מפורש שכל ילד בתלמוד תורה יודע "ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא" וחייבים על מיתה ! כמו שאומר הכתוב "ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם"

ועוד הגדלת עוון על פשע להגיד שיש קמע או פעולה מהקבלה המעשית לגרום לאהבה בין שני הומואים איפה נשמע כדבר הזה? שקר אתה דובר, רשע מרושע בור ועם הארץ המגלה פנים בתורה שלא כהלכה איך לא חששת להוציא דיבה רעה על דוד מלך ישראל קודש קודשים ועל יהונתן בן שאול שחס ושלום הס מלהזכיר … וענוש ייענש אם לא יחזור בתשובה על מעשיו הרעים ודרכיו המקולקלים אוי לאוזניים שכך שמעו

בעניין לסביות על פי התורה אומנם אין איסור מפורש לשתי נשים לקיים יחסים  מאחר ואין כאן ביאה

אך מכל מקום אסור לעשות כן כמו שכתב השפתי כהן על הפסוק לא יהיה כלי גבר על אישה וזה ציטוט מלשונו הקדושה

"לא יהיה כלי גבר על אשה. כתב מהר"י ז"ל שהוא רמז על נשים המסוללות  זו בזו (לסביות) כמעשה ארץ מצרים.
"ולא ילבש גבר שמלת אשה", שלא יבעל (שלא יבעלו אותו), וכתב עוד שכתבו המקובלים האחרונים שסופו (של הומו) להתגלגל בארנבת, שפעמים זכר ופעמים נקבה. וריקאנטי ז"ל כתב על דרך הקבלה הרמז הוא שלא ישנה סדרי בראשית, כי האיש הלובש שמלת אשה עושה מן המשפיע מקבל (היינו שהופך את היוצרות שעניין הזכר הוא להשפיע ועניין הנקבה היא לקבל וההומו הופך הסדרים),
והאשה הלובשת בגדי איש עושה מן המקבל משפיע, וסוד המלבוש הוא סוד גדול לבעלי הקבלה רמזתי אותם  במקום אחר. ועוד יש מפרשים כי גם הנה רומז לסוד העיבור, ורמז רמז מופלא שלא יתחלפו נפש זכר ונקבה בגלגול, כענין שלא עשאני אשה, (רצונו לומר שיבוא נפש אישה בגוף זכר ונפש זכר בגוף אישה ועל זה אנו מברכים כל בוקר שלא עשני אישה הכוונה שלא התגלגלתי בגוף נקבה ) והבן זה", עד כאן:

והסמ"ג על מצוות לא תעשה מצוה קכ"ו כתב וזה לשונו "

נשים המסוללות (יבמות עו, א) זו בזו אסור ומעשה מצרית הוא שהזהרנו עליו שנאמר (ויקרא יח, ב) כמעשה ארץ מצרים ואמרו חכמים בתורת כהנים (אחרי פרשתא ח ה"ח) מה היו עושין איש נושא איש ואשה נושאת אשה, ואף על פי שמעשה זה אסור אין מלקין עליו שאין בו לאו מיוחד והרי אין שם ביאה כלל, לפיכך אינם נאסרות לכהונה משום זנות ולא לבעלה"

וכן פסק מר"ן בשולחן ערוך הילכות אבן העזר סימן כ

"נשים המסוללות (פי' המשחקות ומתחככות) זו בזו, אסור, ממעשה ארץ מצרים (ויקרא יח, ג) שהוזהרנו עליו. וראוי להכותן מכת מרדות, הואיל ועשו איסור. ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה, ומונע הנשים הידועות בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן:

העולה מדבריו ומשאר דברי המפרשים שאין איסור מפורש בתורה רק נקרא זה מעשה מכוער של פריצות ויש סמך לזה מן הפסוק לא יהיה כלי גבר על אישה כמו שהבנו לעיל

עניין הלסביות הוא פחות חמור בהרבה מבעילת זכר עם זכר שחייבים עליו מיתה

לכן העלוה מכל האמור,

אסור בתכלית האיסור לזכר לבעול או להיבעל לזכר אחר , ובטח ובטח שלא להכריח על ידי שמות הקודש או השבעת מלאכים או שדים לעניין זה,

וגם דע לך קורא נעים, שאם יבוא אדם ויעשה השבעה לשדים וקל וחומר למלאכים להכריחם לעשות הדבר האסור מן התורה לא ישמעו אליו ואינם מחויבים כלל לקיים ההשבעה והשבועה זו בטלה ומבוטלת

וקראו מקרים שבאו אלי בעלים שרצו שלום בית ולהחזיר הנשים שלהם וכל מה שעשינו לא הועיל והיה הדבר לפלא גדול בעיני והלוך הלכתי אצל רבותי המקובלים אמתיים ונפשי בשאלתי הייתכן?,

ואחרי הבירור נודע לנו שאותה אישה נאפה עם גבר אחר והרי היית אסורה על בעלה ולכן אפילו השדים לא רצו לעזור

ואתה אם איש חכם אתה דע והבן שכל מי שאינו שומר מצוות קלה כבחמורה וקל וחומר אם נותן יד לעברות החמורות שבתורה, הרי שאותו אדם לא רק שאינו מקובל, אלה על פי דין נקרא חוטא ומחטיא את הרבים שעליו נאמר כל מי שחוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ואתה את נפשך הצלת.

3 תגובות

 1. בנתיים הליצן הזה עשיר מליונר בריא נשוי באושר עם משפחה ילדים ונכדים חי באושר ועושר עד עצם היום הזה מעניין למה בורא עולם מפנק אותו כל כך ולא מעניש אותו

  1. בנתיים (רק בנתיים אבל בעולם הבא רק ה' יודע) הליצן הזה עשיר מליונר בריא נשוי באושר עם משפחה ילדים ונכדים חי באושר ועושר עד עצם היום הזה מעניין (את מי בדיוק) למה בורא עולם מפנק אותו כל כך ולא מעניש אותו

   הכתוב אומר "את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה" היינו שה' מעניש רק את מי שהוא אוהב כדי לישר אותו
   אבל את הרשעים הגדולים אינו מייסר על מנת שיוכלו בעולם הזה את כל שכרם להאבידם מן העולם הבא
   והשאלה הזאת כבר נשאלה על ידי דוד המלך בתהילים ולך נא וראה מה שכתב רבנו בחיי על דברים בפק ז פסוק י' והעתיק לך קצת מלשונו
   "
   ודעת אונקלוס ע"ה בכתוב הזה שהקב"ה משלם שכר טוב אל הרשע על מיעוט זכויות שבידו כדי להפרע ממנו רוב עוונותיו לעולם הבא, והקב"ה רוצה לגמול לו בדבר הגרוע שהוא הגוף ובזמן הפחות שהוא העולם הזה, כדי להאבידו מן העולם הבא ושיעניש אותו בדבר הנכבד שהוא הנפש ובזמן המעולה שהוא העולם הבא, ואם כן אין כל טובתו בעולם הזה אלא לרעתו, וכן ביאר דוד ע"ה (תהלים צב, ז) איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, כלומר שלא יבין חוקי מדת הדין הנקראת זאת היאך היא נפרעת מן הרשעים, וזהו שאמר (שם, ח) בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי און להשמדם עדי עד, כי הצלחתם ושלותם בעולם הזה אינה אלא לפי שעה ולכך המשיל אותם לפריחת העשב, אבל סופם שיאבדו מן העולם הבא, זהו שנתן טעם, להשמדם עדי עד, וזהו שדרשו חז"ל (יומא פז.) שאת פני רשע לא טוב (משלי יח, ה), שאת פני רשע בעולם הזה לא טוב הוא בעולם הבא, וכן הצדיק בהיפך מזה, מענישו על מיעוט עוונות שבידו למען ינקה ויהיה זכאי לחיי העולם הבא:
   אך דע לך שאין דבר העומד בפני התשובה וכל אדם יכול לחזור בתשובה ומקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד
   וה' הטוב יכפר בעד עמו ישראל הטועים ויתן רוח קדושה בליבם לשוב אליו יתברך כי הוא אלהינו ורבים רחמיו על בניו

 2. אלוהים אדירים! חצופים ההומואים האלה! דורשים שיתייחסו לאהבה שלהם כאל אהבה אמיתית? מה השלב הבא? כלב ובן אדם?
  אבוי אבוי, בתורה כתוב רק גבר ואישה!

  *ציני*

סגור לתגובות.