אור פשוט

מה פירוש אור פשוט דרוש א’: דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אין סוף… עמוד העבודה לרב ברוך מקסוב דף ד’:… יש פשוט ויש עמוק .פשוט =קל. עמוק=קשה. יש פשוט ויש מורכב. כל דבר שנתהוה משני דברים או יותר זה מורכב, וכל דבר שאין בו כי אם דבר אחד זה פשוט. כל מה שיש בעולם הוא מורכב מארבעה יסודות ודצח"מ ואע"פ שדבר נראה לנו פשוט הרי הוא ודאי מורכב רק שהוא פשוט בערך דבר יותר מורכב. וכאן מדבר פשוט בלי שום הרכבה. אחדות בלי שום תרכובת. סוכה פר’ ג’ מש’ י"א: מקום שנהגו לכפול יכפול מקום שנהגו לפשוט יפשוט… לפשוט = לומר פעם אחד בלי תוספת. מבו"ש דף א’ ע"א: אור פשוט היה שוה באחדות ובהשואה גמורה… בא לציין האחדות של האור הזה ואת ההשואה וזה טמון במילה פשוט . עץ חיים דף י"א ע"ג:… הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשואה אחת… הרמח"ל בדרך ה’ ח"א פ"א:… וכן צריך שנדע שמציאותו פשוט בלי הרכבה… אור זרוע דף כ"ט סע"ב: עיין שם בענין פשוט ..אחד מכל צד בלתי מורכב… ע"ש. אם כן מה שכתוב כאן פשוט היפך המורכב בלי הרכבה כלל . מה פירוש ונקרא אין סוף ספר מאורי אור לרמ"פ מערכת א’ סוף אות נ"א:… אין סוף בגימ’=אור=רז =זקנים. אור למי ראוי לגלות את החכמה? לזקנים שהם בגימ’ אור. קונטרס כללי התחלת החכמה פרק א’ אות א’ ב’: ברוך אתה ה’ להויה יקראו הספרים בשם אין סוף יען הוא בלתי גבול ובלתי תכלית וכשם שהוא בלתי גבול כך רצונו. ידוע שאין סוף ב"ה אסור לחשוב בו כלל וכלל וכל מה שאנו מדברים הוא מרצונו והשגחתו מצד פעולתו וכל מה שאנו מדברים הוא על פעולותיו. (עיין לקמן לשם ביאורים דף א’ ע"א). תפארת אדם לרב יעקב צמח מתוך ההקדמה עמוד ה’ ז’ ח’ ט’: הנה בספר הזה נזכר הרבה פעמים אין סוף. 1) אין סוף פשוט. 2) אין סוף סתם. 3) וכן בזוהר ובתיקונים מכנים קצת בחינות בשם אין סוף. (בהשאלה). אין סוף הפשוט הוא סובב כל הנאצלים והוא שהאציל כולם אין לו התחלה וראשית וסוף . אם כן למה נקרא אין סוף ולא נקרא גם אין אוצרות חיים ח התחלה היה ראוי לקראו בלי ראשית ובלי תכלית? מתרץ הרב 3 תירוצים. 1) מצד השגתינו. 2) אין סוף כולל גם אין התחלה. 3) בערך הקו שיש לו סוף הוא נקרא אין סוף .עייש מבו"ש דף י"ח ע"א ד"ה ונתחיל לבאר: אור אין סוף שמתלבש בכתר דאצילות..עתיקא קדישא אשתכח בתלת ראשין . אור אין סוף הנמצא בתוך התלת ראשין מדבר על עצמות הנמצא בתוך תלת ראשין והוא אין סוף בהשאלה בערך עולם האצילות.